Grevy's Shaba Kenya

Grevy's, Zebra, Shaba, Kenya
Grevy's Zebra, Shaba National Reserve, Kenya
August 2013
D3

Joy's Camp

Return to: Wildlife Africa or Gallery