Grevy's Zebra Shaba

Grevy's Zebra, Shaba, Kenya
Grevy's Zebra, Shaba National Reserve, Kenya
December 2010
D3

Joy's Camp

Return to: Wildlife Africa or Gallery