Striped Hyaena, Shaba, Kenya

Striped Hyaena, Shaba National Reserve, Kenya
Striped Hyaena, Shaba National Reserve, Kenya
December 2010
D3

wiki Striped Hyena

Return to: Wildlife Africa or Gallery